Thiên Long Kiều Phong
TL Kiều Phong - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eab0000#b Ahihi
  135
  Võ Đang
  2
  HriWon
  120
  Tinh Túc
  3
  BTng
  115
  Thiên Sơn
  4
  MinhTr
  114
  Võ Đang
  5
  #eab0000#bng Ph߽ng Bt Bi
  108
  Võ Đang
  6
  2NiChui9
  107
  Thiên Long
  7
  #e33C33C#G#b Chy i
  102
  Cái Bang
  8
  c
  102
  Võ Đang
  9
  PBa
  101
  Võ Đang
  10
  BCSChui
  95
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private