Thiên Long Kiều Phong
TL Kiều Phong - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  ABC1
  60
  Tiêu Dao
  2
  GPhmPhu
  55
  Tiêu Dao
  3
  ThngEm
  51
  Võ Đang
  4
  Th2
  33
  Võ Đang
  5
  LaThn
  29
  Tiêu Dao
  6
  HiuCSM
  25
  Tiêu Dao
  7
  #eab0000#bPhong Thanh
  15
  Cái Bang
  8
  hiepsylon
  14
  Tinh Túc
  9
  #eab0000#b Li L Nhi #4
  13
  Võ Đang
  10
  KhcThm
  13
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private